Skip to main content

Použití červeno-černých stromů

Použití

Červeno-černé stromy jsou celkem oblíbené pro implementaci ADT množiny nebo slovníku za předpokladu, že nad vkládanými klíči existuje uspořádání. Jazyky níže implementují dané datové struktury v 2 variantách a to:

 • seřazené: používají na pozadí právě červeno-černý strom
 • neseřazené: používají na pozadí hašovací tabulku

Pro srovnání, jak jsme si říkali na cvičení, červeno-černý strom má operace hledání, vkládání a mazání v časové složitosti O(logn)\mathcal{O}(\log n). Na druhou stranu hašovací tabulka má ideálně konstantní časovou složitost, ale v nejhorším případě (detaily na posledním cvičení v semestru) je to bohužel O(n)\mathcal{O}(n).

Výše jsme si ukázali nějaké předpoklady nutné pro hašovací tabulku i červeno-černý strom. Co je tedy lepší?

 • červeno-černý strom nám poskytuje stabilní časovou složitost, ale za cenu požadavku uspořádání nad prvky
 • hašovací tabulka nám poskytuje pomyslnou perfektní časovou složitost

Různé implementace

Pro ukázku použití červeno-černých stromů v implementacích standardních knihoven jsme vybrali několik jazyků.

Pokud Vás zajímají různé implementace, tak bychom doporučili „prohrabávat“ se přes ně v následujícím pořadí: C# → Java → C++. Důvod pro zvolené pořadí vychází z toho, že C# implementace je poměrně čitelná a obsahuje množství vysvětlujících komentářů. Implementace v Javě je stejně čitelná, ačkoli již s minimem komentářů, které se maximálně odkazují na CLRS. C++ implementace je „značně poznačená“ podtržítky ;)

C++

V C++ si můžeme vybrat mezi 2 různými implementacemi (clang nebo gcc).

clang

Hlavičkové soubory, které používáme při práci s množinou nebo slovníkem (zajímavé sekce jsou vytaženy):

 • map

  template <class _Key, class _Tp, class _Compare = less<_Key>,
  class _Allocator = allocator<pair<const _Key, _Tp> > >
  class _LIBCPP_TEMPLATE_VIS map
  {
  public:
  // types:
  typedef _Key key_type;
  typedef _Tp mapped_type;
  typedef pair<const key_type, mapped_type> value_type;

  // …

  private:
  typedef __tree<__value_type, __vc, __allocator_type> __base;
 • set

  template <class _Key, class _Compare = less<_Key>,
  class _Allocator = allocator<_Key> >
  class _LIBCPP_TEMPLATE_VIS set
  {
  public:
  // types:
  typedef _Key key_type;
  typedef key_type value_type;

  // …

  private:
  typedef __tree<value_type, value_compare, allocator_type> __base;

U obou hlaviček si můžeme všimnout, že deklarují nějaký soukromý typ __base, který je aliasem pro __tree. Ten nás pak vede k hlavičce __tree.

Výňatek:

/*

_NodePtr algorithms

The algorithms taking _NodePtr are red black tree algorithms. Those
algorithms taking a parameter named __root should assume that __root
points to a proper red black tree (unless otherwise specified).*/

gcc

Pro gcc je postup téměř stejný. Pro změnu v hlavičkách map a set nenajdeme nic, deklarace jsou až v hlavičkových souborech:

V obou se zase odkazuje na nějakou hlavičku bits/stl_tree.h, zase výňatek:

 // Red-black tree class, designed for use in implementing STL
// associative containers (set, multiset, map, and multimap). The
// insertion and deletion algorithms are based on those in Cormen,
// Leiserson, and Rivest, Introduction to Algorithms (MIT Press,
// 1990), except that
//
// (1) the header cell is maintained with links not only to the root
// but also to the leftmost node of the tree, to enable constant
// time begin(), and to the rightmost node of the tree, to enable
// linear time performance when used with the generic set algorithms
// (set_union, etc.)
//
// (2) when a node being deleted has two children its successor node
// is relinked into its place, rather than copied, so that the only
// iterators invalidated are those referring to the deleted node.

enum _Rb_tree_color { _S_red = false, _S_black = true };

struct _Rb_tree_node_base
{
typedef _Rb_tree_node_base* _Base_ptr;
typedef const _Rb_tree_node_base* _Const_Base_ptr;

_Rb_tree_color _M_color;
_Base_ptr _M_parent;
_Base_ptr _M_left;
_Base_ptr _M_right;

static _Base_ptr
_S_minimum(_Base_ptr __x) _GLIBCXX_NOEXCEPT
{
while (__x->_M_left != 0) __x = __x->_M_left;
return __x;
}

static _Const_Base_ptr
_S_minimum(_Const_Base_ptr __x) _GLIBCXX_NOEXCEPT
{
while (__x->_M_left != 0) __x = __x->_M_left;
return __x;
}

static _Base_ptr
_S_maximum(_Base_ptr __x) _GLIBCXX_NOEXCEPT
{
while (__x->_M_right != 0) __x = __x->_M_right;
return __x;
}

static _Const_Base_ptr
_S_maximum(_Const_Base_ptr __x) _GLIBCXX_NOEXCEPT
{
while (__x->_M_right != 0) __x = __x->_M_right;
return __x;
}

Tady už taky vidíme nějaký kód pro nalezení minima/maxima ve stromě. Mimo jiné ještě existuje tree.cc, kde je lze nalézt třeba funkci s následující hlavičkou:

void
_Rb_tree_insert_and_rebalance(const bool __insert_left,
_Rb_tree_node_base* __x,
_Rb_tree_node_base* __p,
_Rb_tree_node_base& __header) throw ();

Java

V Javě jsou pro nás klíčové implementace TreeSet a TreeMap.

V implementaci TreeSet si můžete povšimnout:

public class TreeSet<E> extends AbstractSet<E>
implements NavigableSet<E>, Cloneable, java.io.Serializable
{
/**
* The backing map.
*/
private transient NavigableMap<E,Object> m;

// Dummy value to associate with an Object in the backing Map
private static final Object PRESENT = new Object();

TreeSet v Javě tedy používá na pozadí TreeMap (což je vidět ve výchozím konstruktoru, kde se volá konstruktor přebírající NavigableMap<E, Object>, a je mu předáno new TreeMap<>()).

Co se týče TreeMap, tak hned ze začátku definice TreeMap je vidět:

public class TreeMap<K,V>
extends AbstractMap<K,V>
implements NavigableMap<K,V>, Cloneable, java.io.Serializable
{
/**
* The comparator used to maintain order in this tree map, or
* null if it uses the natural ordering of its keys.
*
* @serial
*/
@SuppressWarnings("serial") // Conditionally serializable
private final Comparator<? super K> comparator;

private transient Entry<K,V> root;

Takže máme „nějaký kořen“ typu Entry<K,V>. Zkusíme si najít definici daného typu…

  // Red-black mechanics

private static final boolean RED = false;
private static final boolean BLACK = true;

/**
* Node in the Tree. Doubles as a means to pass key-value pairs back to
* user (see Map.Entry).
*/

static final class Entry<K,V> implements Map.Entry<K,V> {
K key;
V value;
Entry<K,V> left;
Entry<K,V> right;
Entry<K,V> parent;
boolean color = BLACK;

A máme RB-tree.

(Implementace vychází z projektu OpenJDK.)

C#

V C# se zaměříme na nejnovější vydání (.NET), které je open-source a podporováno i na operačních systémech založených na Linuxu.

Nejdříve se podíváme na implementaci slovníku (SortedDictionary).

  public class SortedDictionary<TKey, TValue> : IDictionary<TKey, TValue>, IDictionary, IReadOnlyDictionary<TKey, TValue> where TKey : notnull
{
[NonSerialized]
private KeyCollection? _keys;
[NonSerialized]
private ValueCollection? _values;

private readonly TreeSet<KeyValuePair<TKey, TValue>> _set; // Do not rename (binary serialization)

Na první pohled máme problém, protože TreeSet není SortedSet, který by jsme čekali. Když se přesuneme na konec souboru, tak zjistíme, že TreeSet je jenom backward-compatible wrapper pro SortedSet.

Přesuneme se k SortedSet. A hned ze začátku vidíme:

  // A binary search tree is a red-black tree if it satisfies the following red-black properties:
// 1. Every node is either red or black
// 2. Every leaf (nil node) is black
// 3. If a node is red, the both its children are black
// 4. Every simple path from a node to a descendant leaf contains the same number of black nodes
//
// The basic idea of a red-black tree is to represent 2-3-4 trees as standard BSTs but to add one extra bit of information
// per node to encode 3-nodes and 4-nodes.
// 4-nodes will be represented as: B
// R R
//
// 3 -node will be represented as: B or B
// R B B R
//
// For a detailed description of the algorithm, take a look at "Algorithms" by Robert Sedgewick.

internal enum NodeColor : byte
{
Black,
Red
}

internal delegate bool TreeWalkPredicate<T>(SortedSet<T>.Node node);

internal enum TreeRotation : byte
{
Left,
LeftRight,
Right,
RightLeft
}

Vysvětlení v komentáři trochu předbíhá náplň cvičení zaměřeného na B-stromy ;)

Vztah mezi množinou a mapou

Při každé implementaci ve standardní knihovně jsme si mohli všimnout, že strom implementuje vždy jenom jeden typ:

JazykZpůsob implementace
C++mapa ukládá dvojice do množiny
Javamnožina ukládá prvky s „dummy“ hodnotou do mapy
C#mapa ukládá dvojice do množiny

Mapa vyžaduje, aby každý klíč měl přiřazenou právě jednu hodnotu, tedy klíče jsou navzájem mezi sebou unikátní. To nám umožňuje organizovat klíče do množiny, zde ale narazíme na nepříjemný problém spočívající v tom, že musíme do množiny vkladat dvojice prvků: (key, value). Tenhle přístup má ale zásadní problém:

# let's represent dictionary/map as a set
set_of_values = set()

# let's insert few pairs
set_of_values.add((1, 2))
set_of_values.add((0, 42))

# let's set key 1 to value 6
set_of_values.add((1, 6))

set_of_values

A dostaneme:

{(1, 6), (1, 2), (0, 42)}

V jednotlivých implementacích, které jste mohli vidět výše, se využívá nasledující, když:

 • mapa ukládá dvojice do množiny: Dvojice je obalená v samostatním typu, který porovnává jenom klíče
 • množina ukládá klíče do mapy: V mapě se ignorují hodnoty přiřazené klíčům